Juridische Informatie

(c) Copyright 2013 The Process Balance

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot The Process Balance en het logo van The Process Balance, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij The Process Balance. The Process Balance behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.
De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij The Process Balance en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Process Balance is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.
Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan The Process Balance).
The Process Balance heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van The Process Balance, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

The Process Balance heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

DISCLAIMER – VRIJWARING
Ondanks de constante zorg en aandacht die The Process Balance besteedt aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan The Process Balance niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. The Process Balance aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.
Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of The Process Balance. The Process Balance kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

The Process Balance kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
The Process Balance garandeert noch ondersteunt enige uiting gedaan door derden op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. The Process Balance behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. The Process Balance is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

COPYRIGHT NOTICE: Copyright (c) 2013 The Process Balance en/of haar leveranciers, Burg Martinstraat 12, 6431 LV Heerlen, The Netherlands. All rights reserved.

HANDELSMERKEN: De gebruikte handelsmerken, logo’s, dienstmerken en handelsnamen op deze website, al dan niet geregistreerd, zijn eigendom van The Process Balance en / of haar licentiegevers. Niets op deze website mag worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht op een van deze handelsmerken.

Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op met ons.